UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

In het dossier staan uw persoonsgegevens, deze zullen enkel gebruikt worden voor het tot stand komen van de factuur.

Verder zal er per behandeling een kort verslag worden gemaakt om de voortgang te kunnen bijhouden. In dit verslag staan geen persoonsgegevens genoteerd. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld de huisarts

 

 Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

-        Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens.

-        Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Deze bevinden zich in een afgesloten dossierkast. 

 

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een tevens een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

-        Om ander zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming

-        Voor het gebruik voor waarneming door een collega tijdens mijn afwezigheid.

-        Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

-        Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiĆ«le administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik om een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en uw toestemming vragen.

 

U heeft ten alle tijden het recht op wijziging, aanvulling of op gehele verwijdering van de persoonsgegevens.

 

Deze gegevens in het cliƫntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 7,5 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

-        Uw naam, adres en woonplaats

-        Uw geboortedatum

-        Uw verzekering relatienummer

-        De datum van de behandeling

-        Een korte omschrijving van de behandeling, zoals natuurkundig consult

-        De kosten van het consult